TRANG CHỦ | TIN TỨC | TUYỂN DỤNG | LIÊN HỆ   
      Giới thiệu chung
      Tổ chức nhân sự
    Quy trình mua sắm thiết bị 
      Văn bản pháp luật
      Biểu mẫu
      Hỏi - Đáp
      Góp ý
 
 
      TRANG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN QTTB

  1. Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 25/11/2005 (Xem nội dung)

  2. Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 (Xem nội dung).

  3. Thông tư của bộ tài chính số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2007(Xem nội dung)

  4. Luật xây dựng (Xem nội dung)

  5. Nghị định 58/2008 NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu

  6. Quyết định 202/2006 của Thủ tướng ngày 31/8/2006 về quản lý tài sản công

  7. Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính về khấu hao tài sản cố định

  8. Quyết định 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chính về quản lý, khấu hao tài sản cố định

  9. Quy định về quản lý và sử dụng khuôn viên cho sự kiện

 

                                                                                    Phòng QTTB sưu tầm.

 

 

 
Thông Báo về việc lập dự trù kinh phí năm 2008

Hướng dẫn lập hồ sơ mua sắm thiết bị

Quy trình mua sắm thiết bị