BIỂU MẪU

 
1.   Phiếu  đề nghị cung cấp trang thiết bị
2.   Phiếu  đề nghị mang thiết bị - vật tư ra ngoài trường M24-QTTB   Mang vào trường M25-QTTB
3.   Phiếu đề nghị cung cấp vật tư
4.   Phiếu đề nghị sử dụng xe
5.   Phiếu yêu cầu sửa chữa
6.   Phiếu đề nghị thanh lý - điều động thiết bị vật tư
7.   Mẫu dự toán mua mua sắm thiết bị, vật tư, dụng cụ ( Mẫu dự toán)
8.   Thư đề nghị báo giá chào hàng cạnh tranh có giá trị dưới 20 triệu( Mẫu: 01A-QTTB)
9.   Thư đề nghị báo giá chào hàng cạnh tranh có giá trị từ 20 triệu đến dưới 100 triệu ( Mẫu: 01B-QTTB)
10.   Biên Bản Xét Chọn Thầu có giá trị từ 5 triệu đến dưới 20 triệu ( Mẫu: 02A-QTTB)
11.   Biên Bản Xét Chọn Thầu có giá trị từ 20 triệu đến dưới 100 triệu ( Mẫu:02B-QTTB)
12.   Quyết định thành lập tổ xét thầu:( Mẫu: 03A-QTTB)
13.   Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh:( Mẫu: 03AB-QTTB)
14.   Mẫu hợp đồng kinh tế có giá trị từ 20 triệu đến dưới 100 triệu( Mẫu: 01-QTTB)- (Mang tính tham khảo)
15.   Mẫu Biên bản nghiệm thu, bàn giao thiết bị ( Mẫu: 02-QTTB)
16.   Mẫu Biên bản Nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng kinh tế có giá trị từ 20 triệu đến dưới 100 triệu( Mẫu: 03-QTTB)
17.   Mẫu đề nghị thanh lý tài sản.
18.   Mẫu đăng ký sự kiện ĐKSK-01;02
19 Bảng đăng ký sử dụng xe giảng dạy tại cơ sở 2- Dĩ an Bình Dương
20 Mẫu báo cáo tự đánh giá AT-VSLĐ-MB