CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO ĐIỀU 18 CỦA QUYẾT ĐỊNH 1970/QĐ-ĐHBK-TCHC KÝ NGÀY 28/07/2009

CHỨC NĂNG:

Phòng Quản trị Thiết bị có chức năng tham mưu và giúp cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý tài sản, quy hoạch, xây dựng và phát triển cơ sở vật chất của trường.

NHIỆM VỤ:

  1. Chịu trách nhiệm quản lý, phát triển cơ sở vật chất của trường bao gồm: đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng, trang thiết bị, kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học,...Giám sát việc bảo quản, sử dụng trang thiết bị, vật tư, tài sản do các đơn vị quản lý sử dụng; là đầu mối tổ chức đấu thầu, mua sắm thường xuyên trong toàn trường.

  2. Thực hiện kiểm kê tài sản định kỳ hoặc đột xuất ở các đơn vị. Phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính nhập tài sản và đối chiếu tăng, giảm tài sản định kỳ ba tháng/lần.

  3. Thực hiện chế độ khấu hao trang thiết bị vật tư theo quy định của nhà nước. Ðề xuất việc thanh lý, xử lý tài sản vật tư hư hỏng hoặc không dùng đến để bảo đảm việc sử dụng có hiệu quả.

  4. Tổ chức, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất không thuộc dự án, đáp ứng kịp thời và tốt nhất cho hoạt động chung của trường.

  5. Quản lý  và lưu trữ hồ sơ xây dựng, nhà đất; sửa chữa cơ sở vật chất và trang thiết bị của trường.

  6. Quản lý công tác khuôn viên cây xanh, an toàn- vệ sinh lao động của trường theo đúng quy định của nhà nước.

  7. Kết hợp với Phòng Khoa học công nghệ và dự án để nhập, thanh lý các thiết bị vật tư trong các đề tài NCKH các cấp.

THỜI TIẾT

Thủ đô Hà Nội
Thủ đô Hà Nội
Tp Hồ Chí Minh
Tp Hồ Chí Minh
Tp Đà Nẵng
Tp Đà Nẵng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Contact

Phòng Quản Trị Thiết Bị -Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhà A4, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

- ĐT: 028. 38646156 ext.5272

- Email: qttb@hcmut.edu.vn

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP


460,711