STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ-NHIỆM VỤ EMAIL
1 TS. Nguyễn Văn Liêm Trưởng phòng, phụ trách chung nvliem@hcmut.edu.vn
2 TS. Văn Hồng Tấn Phó Phòng, phụ trách xây dựng CSVC vhtan@hcmut.edu.vn
3 KS. Phạm Văn Ngư Phó Phòng, phụ trách điện nước, sửa chữa thiết bị pvngu@hcmut.edu.vn