LỊCH CHẠY XE ĐI CS II

( hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu, áp dụng từ 17/8/2015 đến 18/1/2016)

 Last updated  16-09-2015
STT Họ và tên Xe Giờ đi từ A4 Giờ về từ CS II
1 Bùi Văn Bửng 

Huyndai 29 chỗ  001.00

 • 7 g 00

 • 11 g 30

 • 10 g 10
 • 17 g 30
2 Xe thuê ngoài 45 c
 • 6 g 00

 • 15 g 50

 

3 Lưu Văn Trường DAEWOO 34 chỗ - 51E 0015
 • 6 g 00

 • 11 g 50
4 Đỗ Minh Thành Mercedes 50 M 005.80
 • 8 g00(thử nghiệm)

 • 13 g 00

 • 11 g 50
 • .15g05 (thử nghiệm).