TỔ CÂY XANH - VỆ SINH KHUÔN VIÊN

 Last updated  16-09-2015
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Công việc
1 Lê Văn Ba Tổ trưởng 0907 208 441  
2 Lê Thị Thanh Hường      
3 Hà Minh Trị      
4 Trần Thị Khuê      
5 Lê Anh Tuấn   Kiêm Lớp học 205,206 B3  
6 Trương Vĩnh Thanh      
7 Vũ Quang Huyên      
8 Lê Thị Hai      
9 Nguyễn Ngọc Trâm HĐ ĐV Quét đường B11,12,  
10 ................. HĐĐV Quét đường B1,B3  
11 Nguyễn Quang Hiến HĐĐV Quét đường, C4,5,6 Từ 11/2013
12 Nguyễn Văn Công   Quét đường A1, B2  
13 Trần Thị Mường HĐĐV Quét đường A3, B10